Satzung

Statutul Forumului Democrat al Germanilor din Transilvania (FDGT)

(Stand 2011)

Art. 1 – Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania (FDGT) este o organizaţie a forumurilor locale,  zonale şi judeţene ale germanilor din Transilvania (judeţele Alba, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureş, şi Sibiu), precum şi a membrilor acestora.

Art. 2 – În baza drepturilor şi libertăţilor omului, general recunoscute, a prevederilor internaţionale de protecţie a minorităţilor naţionale, ca şi a Constituţiei României, ale legilor ţării şi ale statutului, FDGT desfăşoară o activitate politică, culturală, socială şi de stimulare economică, care are ca scop păstrarea şi dezvoltarea identităţii etno-culturale a minorităţii germane din Transilvania. FDGT acordă o atenţie deosebită educaţiei în limba germană maternă.

Art. 3 – FDGT este o organizaţie, care reprezintă interesele germanilor din Transilvania în raport cu instituţiile statului român şi ale altor ţări, care se angajează pentru relaţii bune cu poporul român şi cu celelalte minorităţi naţionale.
Totodată organizaţiile locale şi judeţene ale FDGT îşi pot întocmi programe vizând administraţia locală, respectiv cea judeţeană în ansamblul lor. Pe baza acestor programe, respectivele organizaţii participă, în condiţiile legii şi alături de partidele politice, cu aprobarea FDGT, la alegerile locale, urmărind apoi realizarea programelor propuse.

Art. 4 – FDGT este o organizaţie regională a Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) care recunoaşte statutul-cadru şi programul acestuia. FDGT este urmaş de drept al organizaţiilor, asociaţiilor şi uniunilor germane din Transilvania, care au fost dizolvate abuziv după 23 august 1944.

Art. 5 – FDGT este înregistrat ca persoană juridică, cu statut, sediu şi cont bancar proprii.
Sediul FDGT este în 550185 Sibiu, str. Gen. Magheru nr. 1-3.

Art. 6 – Limba de lucru a FDGT este limba germană.

Calitatea de membru

Art. 7 – Membrii ai FDGT sunt toate forumurile locale,  zonale şi judeţene din Transilvania, precum şi membrii acestora care recunosc statutul FDGT.
Noi asociaţii ale membrilor sunt acceptate, la cerere, de către adunarea reprezentanţilor.
Persoanele fizice pot fi membrii FDGT doar prin aderarea la una din organizaţiile membre ale FDGT.

Art. 8 – Adunarea reprezentanţilor îşi rezervă dreptul să refuze primirea de noi organizaţii membre. Motivele refuzului trebuie comunicate solicitantului în scris, într-un termen de 30 de zile.
Solicitantul care a fost respins are dreptul să depună o nouă cerere pentru calitatea de membru după trecerea unui an.

Art. 9 – Calitatea de membru a unei organizaţii încetează în următoarele condiţii:
desfiinţarea organizaţiei respective;
neplata contribuţiei către FDGT pe o perioadă mai lungă de 12 luni;
abateri grave faţă de statutul FDGT, respectiv FDGR.

Art. 10 – Membrii FDGT, care sunt şi membri ai unui partid politic sau ai altei organizaţii asimilate unui partid politic, nu pot face parte în acelaşi timp din adunarea reprezentanţilor sau din consiliul director al unei organizaţii a forumului, nu pot fi membri în comisia de disciplină, angajaţi în funcţii de conducere din cadrul aparatului tehnic al unei organizaţii a FDGT şi nu pot reprezenta forumul într-o funcţie politică, cu excepţia cazului, în care au obţinut pentru aceasta aprobarea consiliului director al FDGR.

Art. 11 – Adunarea reprezentanţilor FDGT poate să confere titlul de membru onorific persoanelor fizice şi juridice care au merite deosebite în reprezentarea intereselor comunităţii germane din Transilvania.

Adunarea reprezentanţilor

Art. 12 – Organul suprem de conducere al FDGT este adunarea reprezentanţilor tuturor forumurilor zonale şi judeţene din Transilvania care în raport cu numărul membrilor lor, trimit cel puţin un reprezentant în adunarea reprezentanţilor. În cazul forumurilor zonale şi judeţene cu mai puţin de 300 de membri cotizanţi acesta este preşedintele; pentru fiecare alţi 300 de membri sau parte din aceşti 300 de membri se adaugă câte un alt reprezentant. Forumurile locale care nu aparţin niciunei alte organizaţii zonale sau judeţene sunt echivalate în sensul prezentului articol ca formaţiuni zonale. Alţi membri ai adunării reprezentanţilor sunt: preşedintele, vicepreşedinţii, directorul executiv al Fundaţiei Saxonia, preşedinţii de comisii de specialitate, preşedintele organizaţiei de tineret FDGT şi parlamentarii FDGR în cazul în care aceştia au fost aleşi într-o circumscripţie electorală din Transilvania.
Directorul executiv al FDGT este membru al adunării reprezentanţilor fără drept de vot.

Art. 13 – Adunarea reprezentanţilor se convoacă cel puţin de două ori pe an, respectiv ori de câte ori este nevoie.

Art. 14 – Adunarea reprezentanţilor aprobă proiectul de buget al FDGT precum şi cuantumul din cotizaţia membrilor care revine FDGT.

Art. 15 – Adunarea reprezentanţilor hotărăşte acceptarea de noi membri.

Art. 16 – Adunarea reprezentanţilor confirmă componenţa consiliului director.

Art. 17 – Adunarea reprezentanţilor alege preşedintele şi vicepreşedinţii.

Art. 18 – Hotărârile adunării reprezentanţilor FDGT se adoptă cu majoritatea simplă a reprezentanţilor prezenţi şi sunt obligatorii pentru forumurile locale, zonale şi judeţene.

Art. 19 – Următoarele hotărâri se adoptă cu majoritate de două treimi a reprezentanţilor prezenţi:
hotărâri de natură patrimonială;
hotărâri care privesc statutul FDGT;
hotărâri privitoare la dizolvarea unor forumuri locale, zonale şi judeţene.

Art. 20 – În vederea îndeplinirii sarcinilor pe domenii de activitate, adunarea reprezentanţilor organizează următoarele comisii:

 • comisia de educaţie;
 • comisia de cultură;
 • comisia economică;
 • comisia de agricultură;
 • comisia socială;
 • comisia de disciplină.

Din comisii pot face parte şi persoane care nu sunt membri ai adunării reprezentanţilor.
Adunarea reprezentanţilor poate constitui şi alte comisii.

Art. 21 – Adunarea reprezentanţilor îşi desemnează reprezentanţii săi pentru adunarea generală a fundaţiei Saxonia, pe unul din cei trei reprezentanţi ai FDGR în Consiliul Minorităţilor Naţionale precum şi reprezentanţii în adunarea reprezentanţilor a FDGR.

Art. 22 – Adunarea reprezentanţilor decide în toate problemele care privesc aspecte patrimoniale.

Art. 23 – Toate hotărârile privind persoane au loc prin vot secret.

Art. 24 – Adunarea reprezentanţilor aprobă statutul, regulamentul de ordine interioară şi liniile directoare pentru buna funcţionare a FDGT.

Art. 25 – Convocarea adunării reprezentanţilor se face de către preşedinte sau, în absenţa acestuia (sau când se află în imposibilitate de-a o face) de către unul dintre vicepreşedinţi.
Adunarea reprezentanţilor se convoacă şi la solicitarea scrisă a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.
Convocarea se face cu cel puţin două săptămâni înainte de termenul fixat pentru adunarea reprezentanţilor.

Art. 26 – Adunarea reprezentanţilor ia act de autodizolvarea forumurilor locale, zonale şi judeţene şi hotărăşte autodizolvarea FDGT în condiţiile art. 86/87.

Art. 27 – Adunarea reprezentanţilor este legal constituită, atunci când ea a fost convocată conform art. 25 din statut şi este prezentă cel puţin jumătatea plus unu din numărul reprezentanţilor.
În situaţia în care acest cvorum nu este întrunit, se convoacă o nouă şedinţă în termen de 30 (treizeci) de zile.
În situaţia în care nici de data aceasta nu este întrunit cvorumul, adunarea reprezentanţilor are loc indiferent de cvorum şi poate lua hotărâri.
Excepţie o constituie autodizolvarea FDGT care necesită votul a două treimi din totalul reprezentanţilor.

Art. 28 – Convocarea adunării reprezentanţilor se face în scris (scrisoare, fax, e-mail) şi/sau prin publicarea în mass-media de limba germană din România inclusiv cu comunicarea ordinii de zi.

Comisiile de specialitate

Art. 29 – Comisiile FDGT au rol consultativ.

Art. 30 – Preşedinţii comisiilor prezintă adunării reprezentanţilor sau consiliului director propuneri şi rapoarte.

Art. 31 – Comisia de educaţie se ocupă de învăţământul în limba germană maternă şi îl susţine după posibilităţi.

Art. 32 – Comisia de cultură se ocupă de proiectele culturale în domeniul spectacolelor, păstrarea tradiţiilor, presă şi editării de carte.

Art. 33 – Comisia economică se ocupă de programele economice ale minorităţii germane din Transilvania.

Art. 34 – Comisia de agricultură sprijină şi înlesneşte relaţiile între întreprinderile şi asociaţiile agricole din Transilvania şi acordă acestora consiliere de specialitate.

Art. 35 – Comisia socială se ocupă de programele sociale ale minorităţii germane din Transilvania.

Art. 36 – Comisiile se organizează  în baza unui regulament de ordine interioară propriu, confirmat de adunarea reprezentanţilor.

Consiliul director

Art. 37 – Din consiliul director fac parte: preşedintele, vicepreşedinţii, preşedinţii forumurilor zonale şi judeţene cu peste 300 de membri, preşedinţii comisiilor de specialitate, preşedintele organizaţiei de tineret a FDGT, directorul executiv al fundaţiei Saxonia şi un reprezentant al Federaţiei Mondiale a Saşilor. Parlamentarii şi preşedinţii consiliilor judeţene FDGR  aleşi  într-o circumscripţie din Transilvania sunt  membri de drept ai consiliului director.
Directorul executiv al FDGT participă la şedinţele consiliului director fără drept de vot.

Art. 38 – Consiliul director răspunde în faţa adunării reprezentanţilor.

Art. 39 – Consiliul director adoptă hotărâri referitoare la toate domeniile de activitate care nu necesită un vot al adunării reprezentanţilor.

Art. 40 – Consiliul director dezbate proiectul de buget şi execuţia bugetară şi le prezintă spre aprobare adunării reprezentanţilor.

Art. 41 – Consiliul director coordonează activitatea curentă a FDGT.

Art. 42 – Consiliul director hotărăşte la propunerea preşedintelui în problemele de personal ale FDGT (angajări, concedieri, probleme disciplinare ale angajaţilor).

Art. 43 – Consiliul director numeşte la propunerea preşedintelui directorul executiv al FDGT.

Art. 44 – Între şedinţe preşedintele preia prin delegare atribuţiile stabilite de consiliul director.

Art. 45 – Consiliul director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin de două ori pe an. Consiliul director poate adopta hotăriri numai daca este prezentă cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi. În caz de paritate, decide votul preşedintelui.

Art. 46 – Mandatul consiliului director este de patru ani.

Art. 47 – Dacă un membru al consiliului director sau un reprezentant acţionează împotriva intereselor FDGT, adunarea reprezentanţilor îl poate exclude din aceste organisme.

Preşedintele

Art. 48 – Preşedintele este ales de către adunarea reprezentanţilor o dată la patru ani prin vot secret.

Art. 49 – Preşedintele poate fi reales. Numărul mandatelor nu este limitat.

Art. 50 – Preşedintele este cel mai înalt reprezentant oficial al FDGT.

Art. 51 – Preşedintele reprezintă FDGT în raport cu statul român, partide, organizaţii din ţară şi străinătate.

Art. 52 – Preşedintele exprimă public poziţia FDGT referitoare la orice problemă.

Art. 53 – Preşedintele are drept de semnătură conform prevederilor statutare.

Art. 54 – Preşedintele convoacă şedinţa consiliului director şi adunarea reprezentanţilor.

Art. 55 – Preşedintele convoacă comisia de disciplină.

Art. 56 – Preşedintele conduce şedinţa consiliului director şi adunarea reprezentanţilor.

Art. 57 – Preşedintele răspunde în faţa adunării reprezentanţilor.

Vicepreşedinţii

Art. 58 – Vicepreşedinţii se aleg de către adunarea reprezentanţilor prin vot secret, pentru un mandat de 4 (patru) ani.
Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de către adunarea reprezentanţilor.

Art. 59 – Vicepreşedinţii pot fi realeşi. Numărul mandatelor nu este limitat.

Art. 60 – Un vicepreşedinte ţine locul preşedintelui, doar când acesta sau adunarea reprezentanţilor îl deleagă.

Art. 61 – În absenţa ori în cazul imposibilităţii exercitării mandatului de către preşedinte, unul din vicepreşedinţi convoacă şedinţa consiliului director şi adunarea reprezentanţilor.

Art. 62 – Vicepreşedinţii răspund în faţa adunării reprezentanţilor.

Directorul executiv

Art. 63 – Directorul executiv coordonează activitatea curentă a FDGT conform prevederilor legale, respectiv al dispoziţiilor şi competenţelor delegate de preşedinte.

Art. 64 – Directorul executiv întocmeşte proiectul de buget şi execuţia bugetară, le prezintă preşedintelui care le înaintează consiliului director spre dezbatere.

Art. 65 – Directorul executiv răspunde în faţa preşedintelui şi a consiliului director.

Art. 66 – Directorul executiv semnează împreună cu contabilul pentru gestiunea FDGT.

Art. 67 – Directorul executiv are drept de semnătură conform dispoziţiilor legale.

Art. 68 – Atribuţiile directorului executiv sunt stabilite în fişa postului.

Probleme disciplinare

Art. 69 – Toate problemele de disciplină vor fi tratate de către comisia de disciplină.

Art. 70 – Comisia de disciplină este alcătuită din cinci membri.
Consultantul juridic al FDGT participă cu vot consultativ la şedinţele comisiei.

Art. 71 – Comisia de disciplină este aleasă prin vot secret de către adunarea reprezentanţilor pe o perioadă de patru ani. Membrii ei pot fi realeşi.

Art. 72 – Comisia de disciplină alege din rândul membrilor ei în şedinţa de constituire un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.

Art. 73 – Membrii consiliului director al FDGT nu pot fi în acelaşi timp membri în comisia de disciplină.

Art. 74 – Comisia de disciplină se întruneşte la solicitarea preşedintelui FDGT, respectiv în baza hotărârii consiliului director sau a adunării reprezentanţilor.

Art. 75 – Rapoartele comisiei de disciplină se înaintează adunării reprezentanţilor în termen de 30 de zile de la sesizare.

Art. 76 – Comisia de disciplină analizează şi se pronunţă asupra cazurilor care se referă la forumurile locale, zonale şi judeţene respectiv la membri consiliului director şi ai adunării repezentanţilor.

Art. 77 – Comisia de disciplină poate propune următoarele sancţiuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea calităţii de membru pentru cel mult un an;
c) suspendarea funcţiei de conducere în structurile FDGT pentru cel mult un an;
d) suspendarea alocaţiilor bugetare pentru forumurile locale, zonale şi judeţene care au comis abaterea;
e) excluderea.

Art. 78 – Excluderea din FDGT a forumurilor locale, zonale şi judeţene poate fi decisă în cazul săvârşirii următoarelor abateri:
a) încălcarea obligaţiilor statutare;
b) nerespectarea hotărârilor FDGT şi/sau FDGR;
c) prejudicierea gravă a imaginii FDGT/FDGR.

Art. 79 – Excluderea din consiliul director respectiv adunarea reprezentanţilor poate fi decisă în următoarele situaţii:
a) încălcarea obligaţiilor statutare;
b) nerespectarea hotărârilor FDGT şi/sau FDGR;
c) prejudicierea gravă a imaginii FDGT/FDGR;
d) au fost cadre şi colaboratori ai Securităţii dovediţi prin sentinţă definitivă şi irevocabilă.

Art. 80 – Concluziile comisiei de disciplină se aduc la cunoştinţă în scris celui în cauză.

Resurse financiare

Art. 81 – FDGT dispune asupra gestiunii finanţelor proprii.

Art. 82 – Consiliul director întocmeşte un proiect de buget pentru anul următor. Asupra gestiunii finanţelor şi situaţiei patrimoniului FDGT prezintă anual un raport adunării reprezentanţilor.

Art. 83 – Activitatea FDGT este finanţată din:

 • venituri proprii;
 • cotizaţii;
 • donaţii;
 • legate;
 • fonduri publice;
 • dobânzi bancare;
 • dividende ale întreprinderilor la care este acţionar;
 • alte venituri care sunt admise de lege.

Art. 84 – Adunarea reprezentanţilor alege o comisie de cenzori, care verifică anual situaţia financiară.

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 85 – Toate forumurile locale, zonale şi judeţene sunt obligate ca în termen de 90 de zile de la înregistrarea statutului de către instanţa de judecată să-şi adapteze/modifice propriul statut/ regulament de ordine interioară în concordanţă cu acesta.

Art. 86 – Dizolvarea FDGT şi dispunerea asupra patrimoniului existent este hotărâtă de către adunarea reprezentanţilor cu majoritate de două treimi a tuturor reprezentanţilor.
În cazul în care nu sunt prezenţi cel puţin două treimi din totalul reprezentanţilor, preşedintele amână şedinţa la o dată ulterioară în termen de minim 45 de zile. Dacă şi la a doua şedinţă nu se întruneşte cvorumul, aceasta  se  amână, organizându-se în termen de minim 60 de zile. În cazul în care nici de data aceasta nu este întrunit cvorumul, este suficient votul a două treimi din prezenţi.